Systematiskt kvalitetsarbete

På Färgklicken bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ständigt förbättra vår kvalitet. Vi har delat upp vår organisation i tre delar.

 

Vi följer de krav och riktlinjer som anges i skollagen och förskolans läroplan. Vi arbetar läsårsvis från augusti till juni och genom analys så identifierar vi utvecklingsområden som vi lägger extra mycket fokus på. Det kan vara områden som exempelvis matematik, naturvetenskap eller teknik. När vi efter utvärdering känner att vi uppnått måluppfyllelse så identifieras nya utvecklingsområden i ett ständigt snurrande hjul. Vi använder oss av en app som kallas Tyra och som har en betydande del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Den fungerar dels som ett digitalt fönster gentemot våra vårdnadshavare som genom både ögonblicksbilder och reflektioner kan ta del av barnens lärande och utveckling på Färgklicken. Men även som ett väldigt bra dokumentationsverktyg för våra pedagoger med tydliga och lättillgängliga kopplingar till läroplanen. Detta betyder att läroplanen blir ett levande dokument som verkligen genomsyrar hela verksamheten och dessutom bidrar till ständiga diskussioner och reflektioner.

 

I vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi efter årshjul som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Detta är en ständigt pågående process i vårt utvecklingsarbete.

 

Det systematiska kvalitetsarbetet leder fram till en kvalitetsrapport med utvärdering och analys av arbetet med de prioriterade områden och en bedömning av förbättringsinsatser inför kommande läsår.  Rapporten lämnas till huvudmannen för en mer övergripande analys som sedan leder fram till utvecklingsåtgärder och vidare nya prioriterade områden för vårt fortsatta arbete att nå de nationella målen.